b_270_0_16777215_00_images_nike_photo_2017-04-28_18-27-22.jpg

ﻧﺎﯾﺖ در ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﺮدي روﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از رازﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ وي ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:

1- ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ 
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻞ ﻧﺎﯾﺖ، ﻧﺎﯾﮏ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد. ﻧﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪش را در آﺳﯿﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﭙﺮدازد. دﻻر در روز و ﺷﺮاﯾﻂ 10 اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺮض ﮐﺮدم او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺪ ﮐﺎري ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي زﯾﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﮐﺴﺐ وﮐﺎرش را ﺑﺴﺎزد، ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اراﺋﻪ دﻫﺪ.


2 ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪن راهﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
در ﺳﺎلﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺎﯾﮏ، ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻧﺎﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽاش ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺠﻼت ﺑﺮآﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ-

ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ وي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎﯾﮏ اﺳﺖ، ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺎﯾﮏ دﯾﺪه ﺷﻮد; اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻧﺎﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ...


3- ﻓﺮوش ﻓﺎﻧﺘﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ 
ﻧﺎﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد، او ﻓﺮوﺷﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰي داﺷﺖ. در ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﯾﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر آﻣﺎﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﺮوش ﻓﺎﻧﺘﺰي، ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮ ﺟﺮدن ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ (Air Jordan) ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺸﯽ را NBA ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ NBA ﺑﭙﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﻔﺶﻫﺎي ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﮏ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ ﻃﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﺮدن ﻣﺰﯾﺖ زﯾﺎدي در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ دادهاﻧﺪ. ﻓﯿﻞ ﻧﺎﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ روﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺘﺎرهﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.


4- ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ

دﻧﯿﺎي ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪي دارﯾﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺮيﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ دادن رﻗﺒﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ. ﻧﺎﯾﺖ ﻋﺎﺷﻖ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎي ﺗﺠﺎرت ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدن دارد، ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد. او ﺗﺠﺎرت را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽاش رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ، وﻗﺘﯽ رﯾﺒﺎك اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﯾﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزيﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ آﺗﻼﻧﺘﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه (Reebok )
ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺎﯾﮏ ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺰرگ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮي از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد، 20 روﺣﯿﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ از رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﮕﺮ وودز ﮔﻠﻒ ﺑﺎز ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮاي ﻧﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺖ اﻣﺎ ارزﺷﺶ را داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ 40 ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﻠﻒ ﺑﺎز ﻧﺎﺑﻐﻪ را از دﺳﺘﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ. ﻧﺎﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﯾﺖ راه دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

decoratieh

آخرین دوستانی که به ما پیوستند

  • where to buy viagra online pharmacy not in usa ،
  • Bruggerle ،
  • viagra in england how to buy ،
  • buy generic viagra online from canada ،
  • danboe ،
  • buy viagra non prescription ،
  • safe buy viagra online ،
  • can i buy viagra over the counter at walgreens ،
  • What Cytology Is - And What it is Not ،
  • 4 Ways To Keep Your Endocrinology Growing Without Burning The Midnight Oil ،

مشاوره کسب و کار

پربازدیدترین ها